Privacybeleid

De privacy voorwaarden van de Huisdierenschool (hierna: “wij”) worden van tijd tot tijd gewijzigd. Bezoekers van onze site worden geadviseerd periodiek onze privacy voorwaarden te lezen. In dit privacy statement leggen we uit waarom wij jouw persoonsgegevens verwerken en op welke manier we dat doen.


Privacy statement

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die Algemene verordering gegevensbescherming (AVG) stelt.

Beveiliging

Wij zorgen voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van al onze systemen waarin persoonlijke gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Alle door jou verstrekte informatie wordt door ons en door onze samenwerkingspartners vertrouwelijk en volgens de regels van de AVG behandeld.

Toepasselijkheid 

Dit privacy statement ziet toe op al onze verwerkingen. Deze privacyvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van onze website.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Aanmaken van account bij aankoop cursus

Wij leggen gegevens vast die nodig zijn om een cursus aan te schaffen waarbij het aanmaken van een account verplicht is. We slaan ook het IP-adres op van de gebruikers om de veiligheid van de dieren te waarborgen zodat we zo nodig een account kunnen blokkeren.

Optimalisatie e-mail 

Om de inhoud van onze e-mails te optimaliseren kunnen wij specifieke gegevens zoals open- en klikratio op onze e-mails op individueel niveau bekijken en vastleggen. Dit doen wij om onze berichtgeving zo interessant mogelijk te houden voor onze lezers.

 • Social media deelmogelijkheden

Op onze website zijn knoppen geplaatst om profielen van dieren te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door deze sociale netwerken zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Lees periodiek de privacyverklaring van de sociale netwerken om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

 • Nieuwsbrief

Wij versturen regelmatig een nieuwsbrief om je te informeren over onze activiteiten. Als je geen prijs stelt op deze informatie, kun je dit melden via: info@huisdierenschool.nl of je kunt je afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief.

 • Betaalgegevens

Wanneer je met iDeal betaalt, verloopt dit via Mollie, dit is een Payment Service Provider. Zij verzorgen het contact tussen ons donatieplatform en jouw bank. Jouw inloggegevens krijgen wij niet te zien. Mollie vertelt ons alleen of je betaling is gelukt en maakt deze naar ons over.

Kinderen

De website is bedoeld voor een algemeen publiek en is niet gericht op kinderen jonger dan 18 jaar. Verhuisdieren verzamelt niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 18 jaar via onze website. Als we vernemen dat we persoonlijke informatie hebben verzameld van een kind jonger dan 18 jaar, zullen we die informatie onmiddellijk uit onze gegevens verwijderen. Als u van mening bent dat een kind jonger dan 18 jaar ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, neem dan contact met ons op zoals gespecificeerd in de onderstaande sectie Contact.

Hoe verwerken wij persoonsgegevens ?

Wij verwerken persoonsgegevens op de volgende manieren:

 • Gegevens van een deelnemer worden in een beveiligd systeem bewaard en versleuteld opgeslagen.
 • Betalingen via iDeal verlopen via Molly Payment Service Provider. Mollie verwerkt de betaling tussen ons platform en jouw bank of creditcardaanbieder.
 • Gegevens van accounthouders worden in ons systeem bewaard.
 • Wachtwoorden van gebruikers zijn versleuteld en ook niet door beheerders in te zien. Gebruikers zijn zelf in staat om hun wachtwoord te wijzigen.

Verstrekking aan derden

Je gegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verkregen; bijvoorbeeld om je een brief te kunnen sturen of je te bellen. Er is schriftelijk vastgelegd dat de uitvoerende partij jouw gegevens alleen voor het afgesproken doel mag gebruiken en daarna dient te vernietigen. Je ontvangt dus alleen post, e-mail of telefoon van de Huisdierenschool of een redacteur van de media waar wij dieren onder de aandacht mogen brengen en niet van anderen. Indien derden worden ingeschakeld voor de uitvoering van acties, zoals het versturen van brieven of het uitvoeren van een belcampagne, verzenden wij de data altijd op een beveiligde wijze.

Wat doen wij met jouw telefoonnummer?

Wij verwerken telefoonnummers voor de volgende doelen:

 • Informeren

Het telefoonnummer kan mogelijk gebruikt worden om te informeren hoe het met het dier gaat nadat de adoptie heeft plaatsgevonden. Of eerder, voordat de adoptie heeft plaatsgevonden als er onduidelijkheden zijn n.a.v. het checken van het zoek- of plaatsprofiel.

 • Media

Ook bellen wij mensen die een succesmatch hebben gemeld om te vragen of ze mee willen werken aan een succesmatch interview of video. Of we nemen contact op met een baasje of verzorger van een dier die we in de media extra onder de aandacht willen brengen d.m.v. een redactioneel stuk of een video.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De bewaartermijnen van persoonsgegevens hebben wij vastgelegd. De termijnen verschillen per doel en of database. Wil je meer weten over de bewaartermijn van de persoonsgegevens die we van jou hebben? Stuur ons dan een e-mail met de informatie die je wilt opvragen. Inactieve accounts worden na drie jaar zonder melding verwijderd.

Bewerken persoonsgegevens

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen of deze zelf corrigeren, laten corrigeren of verwijderen. Je verzoek kun je indienen per e-mail naar support@huisdierenschool.nl.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG (WBP) heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Wil je van je rechten gebruikmaken neem dan contact met ons op via info@huisdierenschool.nl. Wil je meteen een verzoek indienen, denk dan aan het meesturen van jouw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. 

 • Informatie, inzage en rectificatie

Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.

Heb je het idee dat wij verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons weten, dan passen we het aan.

 • Vergetelheid

Je kunt de persoonsgegevens die wij van jou hebben zelf verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken. 

 • Afmelden e-mail/nieuwsbrief

Indien je geen e-mail meer wilt ontvangen van de Huisdierenschool, kun je gebruik maken van een afmeldlink onderaan elke e-mail van de Huisdierenschool. Met uitzondering van zogenoemde transactionele e-mails, zoals de automatische bevestiging van een registratie via een online formulier of de mailings die verstuurd worden tijdens de periode dat je supporter bent of een actief zoek- of plaatsprofiel hebt.

 • Beperking

Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.

 • Bezwaar (verzet)

Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen. 

Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken schriftelijk meedelen of er persoonsgegevens zijn verwerkt en of wij aan het verzoek tot wijziging of verwijdering kunnen voldoen. De wijziging van de gegevens zal ook worden doorgegeven aan betrokken derden mits dit mogelijk is en of geen onevenredige inspanning kost. Mochten wij het verzoek tot verwijdering weigeren dan zal dit schriftelijk worden uitgelegd. 

 • Overdraagbaarheid (export persoonsgegevens)

Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hiervan gebruik willen maken, neem dan contact met ons op via support@huisdierenschool.nl

De export bevat een overzicht van de persoonsgegevens, een omschrijving van het doel van de verwerking, de gegevens waarop de bewerking betrekking heeft en de ontvangers van de gegevens of herkomst van de gegevens.

Verzending

Alle gegevens die je invult in onze elektronische formulieren worden via een beveiligde verbinding verstuurd. Hierdoor zijn de gegevens die tussen jouw en onze computer(s) uitgewisseld worden onleesbaar voor anderen.

Cookies

Voor meer informatie over de cookies die door onze website worden geplaatst verwijzen we je naar onze cookieverklaring.

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de Huisdierenschool.

Wij zijn verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Links met andere websites 

Deze website bevat links naar externe internetpagina’s. Wij zijn niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op huisdierenschool.nl een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze website. Ons cookie- en privacybeleid zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van bezoekers op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt. 

Eigendomsrechten 

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de informatie bij de Huisdierenschool.

Bezoekers mogen de website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van de Huisdierenschool in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van Stichting Verhuisdieren en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Verhuisdieren.

Nietigheid 

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Is of worden deze gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte. Bezoekers van onze sites wordt geadviseerd periodiek onze privacy voorwaarden te lezen. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Deze gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. 

Klacht indienen

Wij zijn graag op de hoogte als er een klacht is over één van onze activiteiten. Je kunt ons bellen, schrijven of een e-mail sturen. Jouw klacht wordt vertrouwelijk en persoonlijk behandeld.

Ook zijn wij verplicht je te verwijzen naar de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je een vraag of opmerking over ons privacy beleid, neem dan contact op met onze support afdeling.

Bekijk ook de pagina met veelgestelde vragen waar wij vragen beantwoorden over onze werkwijze en bijvoorbeeld het steunen van ons werk of als je een klacht wilt indienen.

Wijzigingen privacyverklaring

Verhuisdieren behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De laatste wijziging heeft plaatsgevonden op 19 mei 2018.

Vragen

Voor verdere vragen over privacy en deze privacyverklaring kun je contact met ons opnemen.

Contact, Vestigingsadres, inschrijvingsnummer en KvK registratie 

Postadres: Oorgat 34, 1135CR, Edam
Bezoekadres: Geen bezoekadres
Telefoonnummer: Telefonisch niet bereikbaar

Emailadres algemeen: info@huisdierenschool.nl
Emailadres support: support@huisdierenschool.nl

Algemene voorwaarden

In deze bijlage zijn de algemene voorwaarden te lezen.